Mercuris - Kancelaria prawnicza, prawo cywilne

Infolinia

Tel:(+48) 534-604-604

E-mail: biuro@mercuris.pl

Mercuris - Kancelaria prawnicza, prawo cywilne

Prawo cywilne

Jedną z głównych zasad prawa cywilnego jest zasada, zgodnie z którą ten, kto ze swojej winy wyrządził komuś szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia. Powyższa zasada jest podstawą do żądania odszkodowania za wszelkie działania niezgodne z prawem, które spowodowały uszczerbek w majątku poszkodowanego. Do takich zdarzeń należą zarówno przestępstwa, wykroczenia- w tym wypadki komunikacyjne, jak również zabójstwo czy też znęcanie się psychiczne bądź fizyczne.

Zapewniamy pełna obsługę w zakresie szeroko pojętego prawa cywilnego m.in. w kwestiach:

Umowy cywilnoprawne:

 • opiniowanie przedstawionych projektów umów pod kątem zgodności z prawem i zabezpieczenia interesów strony;
 • negocjowanie i sporządzanie wszelkich umów o charakterze cywilnoprawnym w tym m.in. umów sprzedaży, o dzieło, na roboty budowlane, remont, najmu i dzierżawy, leasingu, użyczenia, pożyczki, jak też umów zlecenia, umów spółki cywilnej, umów darowizny, renty i dożywocia;
 • umowy nieuregulowane przez Kodeks cywilny;
 • w sprawach dotyczących roszczeń z umów – w tym o zapłatę bądź wykonanie zobowiązania.

Prawo zobowiązań:

 • postępowanie nakazowe, upominawcze, uproszczone;
 • postępowanie gospodarcze;
 • sprawy o zapłatę;
 • sprawy związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umów;
 • odszkodowania i zadośćuczynienia (m.in. związane z wypadkami komunikacyjnymi, błędy w sztuce lekarskiej);
 • sprawy konsumenckie.

Windykacja wierzytelności, egzekucja wierzytelności:

 • wezwania do zapłaty, propozycje ugody – polubowne dochodzenie wierzytelności przed wejściem na drogę sądową;
 • postępowanie sądowe (postępowanie o zapłatę) – reprezentacja i doradztwo;
 • wszczęcie i monitorowanie egzekucji we współpracy z komornikiem;
 • skargi na czynności komornika;
 • powództwa przeciwegzekucyjne;
 • zabezpieczenia wierzytelności.

Zapewniamy kompleksową pomoc przy prowadzeniu wymienionych wyżej spraw, oraz wszelkich innych czynności dostosowanych do potrzeb klienta, na każdym etapie postępowania. Doradzamy przy określeniu wysokości należnego świadczenia, reprezentujemy na etapie przedsądowym – w tym w negocjacjach, korespondencji z zakładami ubezpieczeń w postępowaniu likwidacyjnym, a także w trakcie postępowania sądowego. Wieloletnie doświadczenie, oraz wszechstronna znajomość praktyki orzeczniczej, pozwala nam na skuteczne dochodzenie roszczeń w imieniu klientów.